بیــانیــه مطبــوعــاتــی

صدراعظم دکتر آنگلا مرکل به مناسبت جلسه با رؤسای دولتهای ایالتی

در مورد ویروس کرونا

یکشنبه 22 مارس 2020 برابر با 3 فروردین 1399، ساعت 17/33، برلین

روزبخیر خانمها و آقایان،

امروز بعداز ظهر به طور مفصل با رؤسای دولتهای ایالتی کشورمان تلفنی مشورت نمودم. جدی بودن وضعیت برای همه ما روشن است. انتشار ویروس کرونا در کشورمان همچنان با سرعت نگران کنندهای ادامه دارد.

امروز در باره این مسئله صحبت کردیم که روشهای اتخاذ شده برای مقابله با ویروس، تا چه حد نتیجهبخش بودهاست. برای مقابله با ویروس هنوز دارو و واکسن نداریم بلکه فقط اولاً تلاش میکنیم نظام سلامت و درمان و بهخصوص بیمارستانها را برای تداوم افزایش گسترده مورد انتظار تعداد مبتلایان، آماده کنیم و ثانیاً رفتار خودمان که در حال حاضر مؤثرترین روش مقابلهای است که در اختیارمان قرار دارد. این بدان معناست که زندگی اجتماعی را تا حد قابل پذیرش تقلیل دهیم و دیدار انسانها را که ممکن است باعث انتقال ویروس شود

تا حداکثر میزان ممکن کاهش دهیم.

میدانید که دولت فدرال و ایالتها در روز دوشنبه در مورد اقدامات قاطعانه و گسترده توافق نمودند و قرار شد در این آخر هفته نتایج را جمع بندی کنیم.

در این روز یکشنبه به این نتیجه رسیدیم که در سراسر آلمان، وضعیت شهرها، رفت و آمد جادهای و زندگی اقتصادی و شخصی ما کاملاً متفاوت با یک هفته پیش است. اکثریت گسترده مردم درک کردهاند که اکنون یکایک افراد مؤثرند و همه باید و میتوانند سهم خود را در جهت متوقفکردن ویروس ادا کنند.

پیش از آنکه رهنمودهای مورد توافق امروز دولت فدرال و ایالتها را شرح دهم، مایلم کسانی را مورد خطاب قرار دهم که اکنون مقررات رفتاری ضروری را مراعات میکنند: بابت این امر از شما تشکر میکنم. میدانم وقتی که فروشگاهها ناچارند تعطیل کنند، وقتی نتوان به آسانی با دیگران ارتباط داشت و دردناکتر از همه،

زمانی که نتوان به دیدار مادربزرگ و پدربزرگ رفت یا دوستان خود را ملاقات کرد، همه اینها از نظر اقتصادی و همچنین انسانی به معنای چشم پوشی و فداکاری است. همه ما باید برای مدتی صرف نظر کنیم.

کثرت تعداد کسانی که این مقررات رفتاری را مراعات میکنند، مرا بسیار تحت تأثیر قرار میدهد. با این کار از افراد مسن و کسانی که مبتلا به بیماریهای دیگری هستند، مراقبت میکنیم. زیرا ویروس برای این افراد خطرناکتر از دیگران است. سخن کوتاه: بدینسان جان افراد را نجات میدهیم.

روز چهارشنبه به شما گفتم: با توجه به پویایی گسترش ویروس، باید همواره به همان نسبت در مورد تمهیدات و اقدامات خود انعطافپذیر باشیم. به عبارتی باید در حالی که دچار این شرایط هستیم، یاد بگیریم و از متخصصانی که مرتباً شناخت بیشتری در مورد اپیدمی به دست میآورند و همچنین از مشاهده واقعیتها

بیاموزیم. چه تمهیداتی بدون مشکل اجرا میشود و در چه زمینههایی مشکل وجود دارد و چرا؟

امروز دولت فدرال و ایالتها، با عنایت به این مسئله توافق کردند، رهنمودهای مربوط به نحوه رفتار و آزادی رفت و آمد و تحرک را که برای همه لازمالاجرا است، بار دیگر گسترش دهند. بدین ترتیب قاطعانه زندگی عمومی و تماسهای اجتماعی را به میزان گستردهتری کاهش میدهیم و ترتیبی اتخاذ میکنیم که در کل آلمان اساساً مقررات یکسانی معتبر باشد. بسیاری از شهروندان تمایل خود به این امر را حتی در نظام حکومتی فدرال نیز مشخصاً ابراز کردهاند. کلیه سطوح دولتی در آلمان دولت فدرال، ایالتها و شهرها در جهت یک هدف

بزرگ و حیاتی کار میکنند: به دست آوردن زمان بیشتری برای مبارزه علیه ویروس. به این دلیل امروز در مورد رهنمودهای گستردهتر توافق کردیم که برایتان شرح میدهم.

یکم. شهروندان باید ارتباط خود با دیگران - به جز اعضای خانوار خود را به سطح حداقل مطلقاً ضروری کاهش دهند.

دوم. حفظ فاصله خود با دیگران - بهجز افراد قید شده در بند یکم- در فضای عمومی بیرون از خانه، حتی- الامکان حداقل به میزان 1.5 متر و ترجیحاً دو متر.

سوم. حضور در فضای عمومی بیرون از خانه فقط به تنهایی، یا به همراه یک فرد غیر از اعضای خانوار، و یا به همراه اعضای خانوار مجاز است.

چهارم. طبیعتاً خروج از منزل بهمنظور رفتن به محل کار، مراقبت ضروری از دیگران، خرید، مراجعه به پزشک، شرکت در جلسات، حضور در قرار ملاقاتهای ضروری و امتحانات، کمک به دیگران یا ورزش انفرادی و تحرک در هوای آزاد و سایر فعالیتهای ضروری دیگر، همچنان امکانپذیر است.

 

پنجم. جشن گرفتن دستهجمعی در محلهای عمومی، منازل و مؤسسات خصوصی با توجه به جدی بودن شرایط کشور غیرقابل پذیرش است. مراجع انتظامی و پلیس بر رعایت محدودیتهای ارتباطی نظارت میکنند و تخلفات مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

ششم. کلیه کافهها و رستورانهای مختلف تعطیل میشود، به استثنای مواردی که غذا جهت صرف در منزل یا در محل رستوران تحویل داده شود.

هفتم. مؤسسات خدماتی در بخش مراقبت و بهداشت بدن مانند آرایشگاه، سالن آرایش/پیرایش، مطب ماساژ، استودیو تاتو و سایر مؤسسات مشابه تعطیل میشود، زیرا در این بخش جهت ارائه خدمات مربوطه، نزدیکی جسمی به مراجعین اجتنابناپذیر است و به همین دلیل با رهنمودهای مصوبه مطابقت ندارد. معالجاتی که از

لحاظ پزشکی ضروری باشد، همچنان امکانپذیر خواهد بود.

هشتم. رعایت مقررات بهداشتی و اقدامات حمایتی مؤثر برای کارکنان و مراجعین، در کلیه مؤسسات و به ویژه در مؤسسات دارای ارباب رجوع اهمیت دارد.

نهم. این مقررات به مدت حداقل دو هفته اعتبار خواهد داشت.

بدین ترتیب هر کسی، هر جایی که زندگی میکند، دقیقاً میداند در چه شرایطی قرار دارد. همه باید زندگی و رفت و آمد خود در هفتههای آینده را بر اساس این مقررات روشن و واضح برنامهریزی کنند.

هیچ یک از ما که در این دموکراسی، مسئولیت سیاسی بر عهده داریم هرگز مایل نبودیم در مقابل شهروندان حاضر شویم و چنین مقرراتی را اعلام کنیم. اما در عین حال میگویم: این رهنمودها، فقط توصیههای ساده حکومتی نیست بلکه مقرراتی است که باید در جهت منافع همگان رعایت شود. نیروهای انتظامی مراتب را کنترل خواهند نمود و در صورت مشاهده تخلف، برای متخلفین همراه با پیامد خواهد بود و مجازات خواهند شد.

به همین دلیل نیز فراخوان عاجل خود را خطاب به همگی شما و خصوصاً افراد کمی تکرار مینمایم که در روزهای گذشته هنوز در رعایت مقررات دچار مشکل بودهاند:

لطفاً همگی همراهی کنید. اکنون کاری را انجام دهید که برای کشورمان صحیح است. خردمندی و همدردی نشان دهید. شهروندان بیشماری در نظام سلامت و درمان شاغل به کارند و یا در جهت تأمین ضروریات روزانه ما تلاش میکنند. بایستی ممنون آنان باشیم. دِین ما به آنان به طور اخص آن است که تا جایی که میتوانیم به

ویروس، امکان انتشار کمتری بدهیم.

 

 

امروز دیدن میلیونها میلیون انسانی که با دارابودن درک اجتماعی و برای مراقبت از افرادی که در معرض خطر قرار دارند، عملاً از خواستههای خود صرفنظر میکنند، مایه دلگرمی بسیار است. یقین دارم: این درک اجتماعی، این تصمیم «برای یکدیگر تلاش میکنیم» راهگشای همه ما از این دوران سخت خواهد بود.

صمیمانه تشکر مینمایم.