پل هوای !
باید راه های امن هوای برای مهاجرین افغانستانی ایجاد شود!
آلمان باید مسئولیت افراد محلی و خانواده های انها ره به دوش گیرد و با
طالبان به خاطر سفر مطمئن این افراد به میز مذاکره  بنشیند.
به کلمه فامیل نزدیک (مثلا پدر،مادر و افراد زیر سن باید پدر کلان، مادر
کلان و افراد بالای سن نیز متعلق پیدا کند).
افرادی که توسط طالبان جانشان در خطر است  به خصوص خانوم ها،دخترخانوم
ها،ژورنالیست ها و افراد رسانه ها باید امکانات داشته باشن که از افغانستان
خارج شده و در یک کشور امن پذیرفته شوه.
کشور های همسایه افغانستان مانند پاکستان و ایران نباید به خاطر کمک به
مهاجرین کمک مالی شوند 
به افراد مهاجر باید در آلمان بدون هیچ اینترویوی، ایقامه و اجازه کار داده
شوه و نیز برای هرچه سریع تر یادگیری زبان آلمانی امکانات لازم  در اختیار
آنان قرار دهند. 
برای تمام افغانستانی های که که از قبل در آلمان مقیم هستن باید
اجازه اقامت و اجازه درخواست پیوند خانواده داده شود.
باید تمام عملیات های ارتش آلمان در خارج از کشور متوقف شود.زیرا چون که ای
تجربه تلخی نشان میدهد،که هیچ مداخله ای نظامی بشردوستانه ای وجود ندارد.و
پیشگیری از بحران های مدنی و جامعه مدنی باید تقویت و گسترش یابد.
تجارت اسلحه و دیگر سایر سلاح های نظامی باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بجای پناهندگی باید اول با دلیل پناهنده شده جنگید به طور مثال از طریق
سیاست اب و هوایی مداوم،از طریق پیشرفت و همکاری در تمامی زمینه ها و
همچنین از طریق نظم عادلانه در اقتصاد جهانی میتوان با دلیل پناهندگی جنگید.
ایالت نیدرزاکسن باید برنامه پذیرش خود را تنظیم کند و شهرداریها باید
آمادگی خود را برای پذیرش اعلام کند.